„ Jako pierwsi i jedyni w Polsce utworzyliśmy Przedszkole CENTRUM LOGOPEDYCZNEGO wyręczające rodzinę w codziennej stymulacji i terapii. Oprócz podstawy programowej zapewniamy naszym dzieciom codzienne wsparcie logopedy, pedagoga, psychologa oraz dodatkowe zajęcia WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU. Opiekę nad dziećmi sprawuje wyłącznie kadra pedagogiczna. Pracujemy w oparciu o weryfikowany od ponad 25 lat program autorski Jolanty Falany - Kozłowskiej, stale wzbogacany”

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jako szansa na przezwyciężenie dysharmonii, zaburzeń i opóźnień.

Dodano przez: admin w dniu 22/05/2014

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jako szansa na przezwyciężenie dysharmonii, zaburzeń i opóźnień.   Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności ( nawet od urodzenia) do podjęcia nauki w szkole. Organizowane jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U., poz. 1257) i obejmuje: Stymulację rozwoju motorycznego, stymulację polisensoryczną ( wielozmysłową) rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia i słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku; Wsparcie rodziców dziecka w zakresie rozpoznawania jego zachowań i ich odpowiedniej interpretacji oraz prawidłowej reakcji na nie, instruktażu i poradnictwa w zakresie działań rewalidacyjnych, informowania o potrzebie wyposażenia dziecka w niezbędny sprzęt, pomoce i inne przedmioty. Zespół specjalistów, m. in.: pedagog, logopeda, psycholog, terapeuta, fizjoterapeuta – w zależności od potrzeb konkretnego dziecka – na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określa kierunki działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka. W tym celu opracowuje i realizuje z dzieckiem i jego rodziną indywidualny programu wczesnego wspomagania oraz oceniania postępy dziecka. Ta forma pomocy przewidziana jest dla wszystkich dzieci, które nie rozpoczęły nauki w klasie I szkoły podstawowej, u których stwierdzono jakąkolwiek niepełnosprawność. Należy w tym miejscu podkreślić, że zgodnie z definicją sformułowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO):„Osoba niepełnosprawna to osoba, u której istotne uszkodzenia i obniżenie sprawności funkcjonowania organizmu powodują uniemożliwienie, utrudnienie lub ograniczenie sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie, biorąc pod uwagę takie czynniki jak płeć, wiek oraz czynniki zewnętrzne”. Centrum Logopedyczne w Radomsku, ul. Prymasa Wyszyńskiego 3/3, 97 – 500 Radomsko realizując wczesne wspomaganie rozwoju dziecka pracuje głównie w oparciu o program autorski założycielki Jolanty Falany – Kozłowskiej opierając się na stale weryfikowanych, wzbogacanych i doskonalonych następujących głownych kierunkach oddziaływań: maksymalne usprawnienie, rozwijanie, wzmacnianie najmniej uszkodzonych funkcji psychicznych i fizycznych (np. spostrzeganie wzrokowe, sprawność motoryczna) dzieci objętych pomocą, korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych (mowa, myślenie logiczne, myślenie przyczynowo – skutkowe, uogólnianie, klasyfikowanie, pamięć wzrokowa, zasób słownictwa i wiadomości ogólnych, analiza i synteza słuchowa, sprawność grafomotoryczna), kompensowanie, wyrównywanie deficytów przez zastępowanie, stymulowanie, dynamizowanie rozwoju. W pracy z dzieckiem i jego rodziną stosowane są między innymi następujące metody i techniki: Metoda Wstępnej Stymulacji Logopedycznej (MWSL) Jolanty Falany-Kozłowskiej Metoda Ruchów Artykulacyjnych (MRA) Jolanty Falany-Kozłowskiej Elementy terapii zabawą Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz Psychostymulacyjna Metoda Kształtowania Mowy oraz Myslenia T. Smereka i M. Młynarskiej Pedagogika lecznicza Marii Montessori Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn. Muzykoterapia Dogłębna Komórkowa oraz tradycyjna Profesjonalne działania Centrum Logopedycznego w Radomsku oparte są o blisko 30 – letnie doświadczenia, a osiągane efekty odziaływań są bardzo wysokie pod warunkami, że rodzice: są zainteresowaniu dobrem swoich dzieci, rozumieją problem, pragną współuczestniczyć w rozwiązaniu problemu, wykazują gotowość do współpracy, współuczestniczą wspólnie z teraputami w procesie stymulacyjno – teraputycznym, stosują się do zaleceń teraputów, konsekwentnie uczestniczą wraz z dzieckiem w zajęciach, codziennie pracują z dzieckiem w domu stosownie do uzyskanych zaleceń i instrukcji. Spelnienie w/w warunków daje gwarancję sukcesu teraputycznego, a co za tym idzie możliwość wejścia dziecka w mury szkolne bez obciążeń pozwalając na pełne uczestnictwo w życiu dydaktycznym, społecznym, zawodowym i osobistym. Wyrównanie problemów rozwojowych na początkowym etapie życia eliminuje również ewentualne póżniejsze patologie społeczne. Wszystkich zainteresowanych rodziców, którym zależy na losie młodego pokolenia zapraszamy na nieodpłatne zajęcia WCZESNEGO WSPOMAGNIA ROZWOJU DZIECKA.   dr Beata Ciupińska         czytaj więcej »

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Dodano przez: admin w dniu 22/05/2014

Poradnia prowadzi nieodpłatnie zajecia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci od 0 do 7 roku życia, które nie podjęły obowiązku szkolnego Warunkiem zakwalifikowania się dziecka na zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju jest posiadanie przez nie: Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną przez zespół orzekający (opiniujący) z publicznej lub niepublicznej poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (możliwe jest uzyskanie opinii w naszej poradni, przyjmujemy również opinie z innej placówki). Zaświadczenia lekarskiego na specjalnym druku. Opinii z przedszkola (jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola). Wniosku rodziców o przebadaniu dziecka. W ramach wczesnego wspomagania poradnia zapewnia: kompleksową diagnozę rozwoju dziecka, indywidualną terapię prowadzoną przez następujących specjalistów - logopeda, neurologopeda, terapeuta pedagogiczny, psycholog i inni, zajęcia w małych grupach wszechstronnie stymulujące rozwój, poradnictwo psychologiczne, wsparcie rodziców. czytaj więcej »

Terapeuci

Dodano przez: admin w dniu 22/05/2014

Nasza kadra pracująca z dziećmi to wyłącznie kadra pedagogiczna, najczęściej o 2 fakultetach lub w trakcie ich osiągania.Oprócz podstawowego wykształcenia pedagogicznego  pracownicy pedagogiczni posiadają  studia podyplomowe  lub inne formy  przygotowania z zakresu  metodyki diagnostyczno – terapeutycznej.Są to absolwenci: logopedii i  pedagogiki  z dodatkowymi uprawnieniami z zakresu gimnastyki korekcyjnej, filologii polskiej, wczesnego wspomagania rozwoju.Ponadto wszyscy zatrudnieni specjaliści  ukończyli  profesjonale warsztatowe szkolenie z zakresu programu autorskiego, które przeprowadziła autorka programu Jolanta Falana- Kozłowska. Superwizorem programu autorskiego realizowanego w Poradni Centrum Logopedyczne jest:mgr Jolanta Falana- Kozłowska  -logopeda ze specjalnością surdologopedia z ponad 30- letniem stażem i doświadczeniem, autorka 2 metod diagnostyczno- terapeutycznych problemów logopedyczno- dyslektycznych. Założycielka 2 poradni logopedycznych ( woj. śląskie i łodzkie), ogólnopolskiego Centrum Logopedycznego, 2 stron internetowych: www.logopedia.pl, www.logopeda.net.pl  oraz Praktycznej Akademii Zdrowia i Holistyczej Terapii w Jastrzębiu Zdroju ( woj. śląskie). Pomysłodawczyni i założyciela sieci Przedszkoli Centrum Logopedycznego  pracujących w oparciu o program autorski z przesłaniem: WSPIERAMY RODZINĘ W CODZIENNEJ TERAPII. Agata Rogalska Bartłomiej Bałut Olga Adamecka Monika Koźlik - Sadlińska Sylwia Placzyńska Mariola Skalik - Robak   czytaj więcej »

Założenia terapii

Dodano przez: admin w dniu 22/05/2014

Terapia prowadzona jest przede wszystkim w oparciu o autorski program Jolanty Falany - Kozłowskiej i składa się z: Metody Wstępnej Stymulacji Logopedycznej - obejmującej małe dzieci, które nie są jeszcze gotowe do pracy na głoskach oraz Metody Ruchów Artykulacyjnych Uwieńczeniem pracy logopedycznej jest terapia pedagogiczna jako ostatnie ogniwo naszych oddziaływań. Poradnia wykorzystuje w swojej pracy również elementy innych metod: muzykoterapia dogłębna - komórkowa kinezjologia edukacyjna Dennisona metoda symultaniczno - sekwencyjna psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy i myślenia (M. Młynarska, T. Smereka)   Nasza LOGOPEDIA to wszechstronne wychowanie i kształcenie językowe ( logos = słowo, pedia = wychowanie), to znacznie więcej niż praca. Pracujemy z dziećmi nie tylko w zakresie ćwiczeń mowy, ale także innych funkcji poznawczych (lokomocja duża i mała, percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa, lateralizacja, rozwój społeczno- emocjonalny, praca i współpraca prawej i lewej półkuli mózgu, integracja percepcyjno- motoryczna itd).Wiek XXI nie może być czasem, w którym młode pokolenie ma problemy z czytaniem, pisaniem, nauką języków obcych, szybkim tempem nabywania nowej wiedzy i nowych umiejętności. Niestety rzeczywistość bije o ALARM. Mimo ogromnego postępu cywilizacyjnego w tym nauk medycznych przybywa dzieci z deficytami rozwojowymi. Prawdziwa kreatywność pochodzi z rozćwiczonego umysłu i temu służą nasze działania. Wyrównując deficyty i uwzględniając indywidualny potencjał przygotowujemy dzieci do pełnowartościowego udziału w przyszłym życiu dydaktyczno- społecznym.Okrzyknięte 8 rodzajów inteligencji ( których ciągle przybywa) to nic innego jak harmonijny rozwój wszystkich funkcji poznawczych. Możemy to osiągnąć najpierw przez rehabilitację deficytów, potem przez pracę na pięknem języka ojczystego, który nadaje poczucie tożsamości, klucz do nauki języków obcych.To język ojczysty, a w nim również konkretnie system fonetyczno- fonologiczny ( poświęcamy mu kluczowe miejsce w naszym autorskim programie terapii) jest fundamentem domu, który nazywamy wszechstronnie rozwinięta osobowość. czytaj więcej »

Zasady przyjęć

Dodano przez: admin w dniu 22/05/2014

Poradnia prowadzi nieodpłatne zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Warunkiem zakwalifikowania się dziecka na zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju jest posiadanie przez nie: - Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez zespół orzekający (opiniujący) z publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej (możliwe jest uzyskanie opinii w naszej poradni, przyjmujemy również opinie z innych placówek). - Zaświadczenia lekarskiego na specjalnym druku. - Opinii z przedszkola (jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola). - Wniosku rodziców o przebadanie dziecka.W ramach wczesnego wspomagania poradnia zapewnia:kompleksową diagnozę rozwoju dziecka,indywidualną terapię prowadzoną przez następujących specjalistów: logopeda, terapeuta pedagogiczny, psycholog (stosownie do potrzeb) i inni,zajęcia w małych grupach wszechstronnie stymulujące rozwój,poradnictwo psychologiczne,wsparcie rodziców. czytaj więcej »
P.W.D. Poradnia logopedyczna Hurtownia logopedyczna
wykonanie: strony internetowe Radomsko