„ Jako pierwsi i jedyni w Polsce utworzyliśmy Przedszkole CENTRUM LOGOPEDYCZNEGO wyręczające rodzinę w codziennej stymulacji i terapii. Oprócz podstawy programowej zapewniamy naszym dzieciom codzienne wsparcie logopedy, pedagoga, psychologa oraz dodatkowe zajęcia WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU. Opiekę nad dziećmi sprawuje wyłącznie kadra pedagogiczna. Pracujemy w oparciu o weryfikowany od ponad 25 lat program autorski Jolanty Falany - Kozłowskiej, stale wzbogacany”

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jako szansa na przezwyciężenie dysharmonii, zaburzeń i opóźnień.

Dodano przez: apex w dniu 09/10/2015

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jako szansa na przezwyciężenie dysharmonii, zaburzeń i opóźnień.

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności ( nawet od urodzenia) do podjęcia nauki w szkole. Organizowane jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U., poz. 1257) i obejmuje:

 • Stymulację rozwoju motorycznego, stymulację polisensoryczną ( wielozmysłową) rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia i słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku;

 • Wsparcie rodziców dziecka w zakresie rozpoznawania jego zachowań i ich odpowiedniej interpretacji oraz prawidłowej reakcji na nie, instruktażu i poradnictwa w zakresie działań rewalidacyjnych, informowania o potrzebie wyposażenia dziecka w niezbędny sprzęt, pomoce i inne przedmioty.

Zespół specjalistów, m. in.: pedagog, logopeda, psycholog, terapeuta, fizjoterapeuta – w zależności od potrzeb konkretnego dziecka – na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określa kierunki działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka. W tym celu opracowuje i realizuje z dzieckiem i jego rodziną indywidualny programu wczesnego wspomagania oraz oceniania postępy dziecka.

Ta forma pomocy przewidziana jest dla wszystkich dzieci, które nie rozpoczęły nauki w klasie I szkoły podstawowej, u których stwierdzono jakąkolwiek niepełnosprawność. Należy w tym miejscu podkreślić, że zgodnie z definicją sformułowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO):„Osoba niepełnosprawna to osoba, u której istotne uszkodzenia i obniżenie sprawności funkcjonowania organizmu powodują uniemożliwienie, utrudnienie lub ograniczenie sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie, biorąc pod uwagę takie czynniki jak płeć, wiek oraz czynniki zewnętrzne”.

Centrum Logopedyczne w Radomsku, ul. Prymasa Wyszyńskiego 3/3, 97 – 500 Radomsko realizując wczesne wspomaganie rozwoju dziecka pracuje głównie w oparciu o program autorski założycielki Jolanty Falany – Kozłowskiej opierając się na stale weryfikowanych, wzbogacanych i doskonalonych następujących głownych kierunkach oddziaływań:

 • maksymalne usprawnienie, rozwijanie, wzmacnianie najmniej uszkodzonych funkcji psychicznych i fizycznych (np. spostrzeganie wzrokowe, sprawność motoryczna) dzieci objętych pomocą,

 • korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych (mowa, myślenie logiczne, myślenie przyczynowo – skutkowe, uogólnianie, klasyfikowanie, pamięć wzrokowa, zasób słownictwa i wiadomości ogólnych, analiza i synteza słuchowa, sprawność grafomotoryczna),

 • kompensowanie, wyrównywanie deficytów przez zastępowanie,

 • stymulowanie, dynamizowanie rozwoju.

W pracy z dzieckiem i jego rodziną stosowane są między innymi następujące metody i techniki:

 • Metoda Wstępnej Stymulacji Logopedycznej (MWSL) Jolanty Falany-Kozłowskiej

 • Metoda Ruchów Artykulacyjnych (MRA) Jolanty Falany-Kozłowskiej

 • Elementy terapii zabawą

 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

 • Psychostymulacyjna Metoda Kształtowania Mowy oraz Myslenia T. Smereka i M. Młynarskiej

 • Pedagogika lecznicza Marii Montessori

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn.

 • Muzykoterapia Dogłębna Komórkowa oraz tradycyjna

  Profesjonalne działania Centrum Logopedycznego w Radomsku oparte są o blisko 30 – letnie doświadczenia, a osiągane efekty odziaływań są bardzo wysokie pod warunkami, że rodzice:

 • są zainteresowaniu dobrem swoich dzieci,

 • rozumieją problem,

 • pragną współuczestniczyć w rozwiązaniu problemu,

 • wykazują gotowość do współpracy,

 • współuczestniczą wspólnie z teraputami w procesie stymulacyjno – teraputycznym,

 • stosują się do zaleceń teraputów,

 • konsekwentnie uczestniczą wraz z dzieckiem w zajęciach,

 • codziennie pracują z dzieckiem w domu stosownie do uzyskanych zaleceń i instrukcji.

Spelnienie w/w warunków daje gwarancję sukcesu teraputycznego, a co za tym idzie możliwość wejścia dziecka w mury szkolne bez obciążeń pozwalając na pełne uczestnictwo w życiu dydaktycznym, społecznym, zawodowym i osobistym.

Wyrównanie problemów rozwojowych na początkowym etapie życia eliminuje również ewentualne póżniejsze patologie społeczne.

Wszystkich zainteresowanych rodziców, którym zależy na losie młodego pokolenia zapraszamy na nieodpłatne zajęcia WCZESNEGO WSPOMAGNIA ROZWOJU DZIECKA.

 

dr Beata Ciupińska

 

 

 

 

P.W.D. Poradnia logopedyczna Hurtownia logopedyczna
wykonanie: strony internetowe Radomsko