„ Jesteśmy pierwszym i jedynym w Polsce przedszkolem wyręczającym rodzinę w codziennej stymulacji i terapii. Oprócz podstawy programowej zapewniamy naszym dzieciom codzienne specjalistyczne wsparcie oraz dodatkowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, realizowane we współpracy z Poradnią "Wczesnego Wspomagania Rozwoju". Pracujemy w oparciu o zweryfikowany ponad 25- letnim  doświadczeniem program autorski Jolanty Falany - Kozłowskiej, stale wzbogacany.”

Organizacja pracy przedszkola podczas pandemi konawirusa

Dodano przez: apex w dniu 17/06/2021

W Przedszkolu działa adres e-mailowy przedszkole@logopedia.pl pod który można się zwrócić w celu uzyskania informacji.

Pracujemy z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W Przedszkolu obowiązują procedury COVID-19

 

 

 

Zasady korzystania z oferty Przedszkola w czasie koronawirusa:

  • na terenie placówki mogą przebywać wyłącznie dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym
  • po zakończonych zajęciach rodzic wraz z dzieckiem natychmiastowo opuszcza teren placówki;
  • rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do stosowania maseczek ochronnych oraz dodatkowo rękawiczek jednorazowych;
  • po wejściu na teren Poradni należy najpierw założyć obuwie ochronne, a następnie użyć płynu dezynfekującego;
  • do Przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych;
  • rodzic/opiekun przyprowadzający dziecko do placówki powinien zachować dystans społeczny w odniesieniu do innych osób wynoszący min. 2 m.;
  • jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do Przedszkola oraz powiadomić o tej kwestii Przedszkole
  • dziecko nie może zabierać ze sobą do Przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

P R O S I M Y   O   S T O S O W A N I E   S I Ę   D O    Z A S A D   -   D Z I Ę K U J E M Y  :)

 

Hurtownia logopedyczna
wykonanie: strony internetowe Radomsko