„ Jesteśmy pierwszym i jedynym w Polsce przedszkolem wyręczającym rodzinę w codziennej stymulacji i terapii. Oprócz podstawy programowej zapewniamy naszym dzieciom codzienne specjalistyczne wsparcie oraz dodatkowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, realizowane we współpracy z Poradnią "Wczesnego Wspomagania Rozwoju". Pracujemy w oparciu o zweryfikowany ponad 25- letnim  doświadczeniem program autorski Jolanty Falany - Kozłowskiej, stale wzbogacany.”

Organizacja pracy poradni podczas pandemi konawirusa

Dodano przez: admin w dniu 22/05/2014

W Poradni działa adres e-mailowy poradnia.jastrzebie@logopedia.pl pod który można się zwrócić w celu uzyskania porady (również anonimowo). Pracujemy z zachowaniem reżimu sanitarnego. W Poradni obowiązują procedury COVID-19       Zasady korzystania z oferty Poradni w czasie koronawirusa: na terenie placówki mogą przebywać wyłącznie dzieci objęte terapią/zajęciami oraz dzieci umówione wcześniej na konsultacje/diagnozy specjalistyczne tylko z jednym rodzicem/ opiekunem prawnym; rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest przyprowadzić dziecko na zajęcia nie wcześniej niż 5 min. przed rozpoczęciem zajęć; rodzic/opiekun prawny oczekuje wraz z dzieckiem wejścia na zajęcia w wyznaczonym przez poradnię miejscu ( bezpośrednio pod gabinetem zajęć); rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uczestniczenia wraz z dzieckiem w zajęciach; po pierwszej części zajęć rodzic/opiekun prawny przechodzi wraz z dzieckiem w trybie natychmiastowym (bez zatrzymywania na korytarzu ) na drugą część zajęć; po zakończonych zajęciach rodzic wraz z dzieckiem natychmiastowo opuszcza teren placówki; rodzice/opiekunowie prawni oraz dzieci powyżej 4 roku życia zobowiązani są do stosowania maseczek ochronnych, a rodzice/opiekunowie dodatkowo rękawiczek jednorazowych; po wejściu na teren Poradni należy najpierw założyć obuwie ochronne, a następnie użyć płynu dezynfekującego; do Poradni może uczęszczać wyłącznie dziecko/rodzic/opiekun prawny zdrowe/zdrowy, bez objawów chorobowych; rodzic/opiekun przyprowadzający dziecko do placówki powinien zachować dystans społeczny w odniesieniu do innych osób wynoszący min. 2 m.; jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do Poradni oraz powiadomić o tej kwestii terapeutę lub dyrekcję Poradni dziecko nie może zabierać ze sobą do Poradni niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek;   Jednocześnie informujemy, że w naszej poradni istnieje możliwość konsultacji telefonicznych pod numerem telefonu: 32/476-10-25 z psychologiem w godzinach -środy 13:30-14:00, -czwartki 09:00-09:30 i logopedą -środy 11:00-13:00, -czwartki 10:00-12:00     czytaj więcej »

Kontakt

Dodano przez: admin w dniu 22/05/2014

Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka" w Jastrzębiu - Zdroju ul. 1 Maja 13A44 - 330 Jastrzębie - Zdrójtel. 32 476 10 25poradnia.jastrzebie@logopedia.pl czytaj więcej »

Zasady przyjęć

Dodano przez: admin w dniu 22/05/2014

Aby dziecko mogło uczęszczać na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju musi posiadać:- zaświadczenie lekarskie (zaświadczenie wydaje lekarz; wzór zaświadczenia jest dostępny w poradni),- opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (opinie wydaje zespół opiniujący z publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej; możliwe jest uzyskanie opinii w naszej poradni),- opinie z przedszkola (jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola),- wniosek rodziców o przebadanie dziecka. czytaj więcej »

Wczesne wspomaganie rozwoju

Dodano przez: admin w dniu 22/05/2014

Wczesne wspomaganie rozwoju – b e z p ł a t n e specjalistyczne zajęcia dla dzieci od urodzenia do 7. roku życia (do momentu podjęcia obowiązku szkolnego) mające na celu poprawić sprawność dzieci z różnymi deficytami, zaburzeniami rozwojowymi czy opóźnieniami w rozwoju.Zajęcia są przeznaczone dla dzieci m. in.: z zaburzeniami odbioru słuchowego, z zaburzeniami przetwarzania wzrokowego, z nieprawidłowym rozwojem mowy, nieprawidłowym rozwojem ruchowym i psychoruchowym, uszkodzeniami neurologicznymi, zaburzeniami w orientacji przestrzennej, zaburzeniami autystycznymi, z ogólnym spowolnieniem rozwoju.Ważne jest aby dziecko było objęte pomocą jak najwcześniej od momentu wykrycia niepełnosprawności (zaburzenia). Szczególnie ważna jest praca z dziećmi od momentu urodzenia do 3. roku życia ze względu na dużą „plastyczność” mózgu i jego możliwości kompensacyjne.Zapraszamy wszystkich rodziców dzieci tzw. ryzyka okołoporodowego. Każda zagrożona ciąża, obciążony poród, wcześniactwo, niska waga urodzeniowa, obniżona skala Apgar jest wskazaniem do objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.  Wczesna interwencja pozwoli wyrównać opóźnienia i uchroni dziecko przed późniejszymi problemami dydaktycznymi a nawet edukacyjną klęską. czytaj więcej »
Hurtownia logopedyczna
wykonanie: strony internetowe Radomsko